Umetnost za sve.

Veća dostupnost savremene umetnosti osobama s invaliditetom.
Inkluzivna galerija i pristupačni galerijski prostori i sadržaji.

Inkluzivna galerija

Kada kažemo „Inkluzivna galerija“ mislimo na galeriju za SVE ljude. Inkluzija, u najširem smislu predstavlja aktivnost ili stanje uključivanja, uključenost u grupu ili strukturu. Inkluzija, dakle, podrazumeva neisključenost, pristupačnost/otvorenost za sve ljude bez obzira na pol, rasu, godine, poreklo, socijalni status, invaliditet…

Šta je umetnost za sve?

Umetnost za sve stremi ka uklanjanju predrasuda u shvatanju invalidnosti koje su ukorenjene u društvu, a sežu i u oblast umetnosti. Inkluzivna galerija ne isključuje ni jednu osobu u doživljaju umetničkog dela, na način i čulima koje ta osoba koristi u svakodnevnoj komunikaciji.